Test Test Test

EESTI KEEL

Sihtrühm:

üle 35-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased, kes vajavad eesti keele oskust.
erialase hariduseta mitte-eestlased, kes vajavad eesti keele oskust.
aegunud kvalifikatsiooniga mitte-eestlased, kes vajavad eesti keele oskust.

Õppesisu:
1. Sissejuhatus
2. Minu minevik ja olevik
3. Minu tulevikuplaanid
4. Linnas asju ajamas
5. Poes, kohvikus ja külas
Tähtpäevade tähistamine, mida kinkida? (GR: omadussõnade võrdlusastmed).
6. Elukeskkond ja tervis
7. Vaba aeg
8. Meedia
Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades ja mõistab lühemaid tekste. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist teavet kergematest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, kataloogid, menüüd, sõiduplaanid). Oskab kirjutada lihtsat kirja ja avaldust tööle kandideerimiseks.

Õpingute alustamise tingimused: Õpingute alustamise tingimuseks on kuulumine sihtrühma. Kursus sobib inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ning oskusi eesti keele kohta nimetatud tasemel.

Õppe maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Toimumise aeg:

 

 

INGLISE KEEL (Elementary)

 Sihtrühm:

üle 35-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased

erialase hariduseta mitte-eestlased

aegunud kvalifikatsiooniga mitte-eestlased

Õppe sisu:
Grammatika:
• Asesõnad
• Arvud - hulkarvud, järgarvud
• Nimisõnad – ainsus ja mitmus
• Omadussõnad – keskvõrre ja ülivõrre
• Tegusõnad „olema“, „omama“, „tegema“
• Ajavormid:
o Lihtolevik
o Lihtminevik
o Lihttulevik
Vestlusteemad:
• Tervitused
• Endast
• Minu päev ja nädal
• Minu pere
• Minu huvid
• Aastaajad, kuud, nädalapäevad ja ilm
• Värvid, riided, välimus, kehaosad
Igale grammatilisele ja vestlusteemale on arvestatud u 2 akadeemilist tundi (kokku 30 tundi grammatikat + 10 tundi kordamine ja kokkuvõtted)

Õpingute alustamise tingimused: Õpingute alustamise tingimuseks on kuulumine sihtrühma. Kursus sobib inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ning oskusi inglise keele kohta nimetatud tasemel.

Õppe maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumise aeg: