Test Test Test

Inglise keele õppekava

Õppekava: Inglise keel oskus baastasemel

Õppekavarühm: 0231 Keeleõppe õppekavarühm

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud baasteadmisi ja oskusi inglise keele.

Õpiväljundid:
Koolituselõpuksõppija:
• mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid;
• oskab rääkida endast, oma perest jahuvidest;
• saab aru selgest kõnestja suudab kaasa rääkida lihtsamatel teemadel;
• oskab kirjutada lühikest teadet, täita lihtsamaid ankeete.

Sihtrühm:
● mitte-eestlased

Õpingute alustamise tingimused: Õpingute alustamise tingimuseks on kuulumine sihtrühma. Kursus sobib inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ning oskusi inglise keele kohta nimetatud tasemel.

Õppe maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppekeskkond: Koolitusklass on varustatud vajalike koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm) ja sobib täiskasvanute koolitamiseks.

Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 12 inimest.

Õppe sisu:
Grammatika:
• Asesõnad
• Arvud - hulkarvud, järgarvud
• Nimisõnad – ainsus ja mitmus
• Omadussõnad – keskvõrre ja ülivõrre
• Tegusõnad „olema“, „omama“, „tegema“
• Ajavormid:
o Lihtolevik
o Lihtminevik
o Lihttulevik
Vestlusteemad:
• Tervitused
• Endast
• Minu päev ja nädal
• Minu pere
• Minu huvid
• Aastaajad, kuud, nädalapäevad ja ilm
• Värvid, riided, välimus, kehaosad
Igale grammatilisele ja vestlusteemale on arvestatud u 2 akadeemilist tundi (kokku 30 tundi grammatikat + 10 tundi kordamine ja kokkuvõtted)

Õppemeetodid:
Loengud, rääkimine (monoloogid ja dialoogid), rollimängud, kuulamine, lugemine, kirjutamine, individuaalne töö, paaristöö.

Õppematerjalid:
• Õpikud:
o Airik, E., Paks, E. Jt „Key English 7 Textbook“, TEA 2008, Tallinn.
o Pikver, A. „GrammarPracticeBook“ Koolibri 1996, Tallinn.
o Vince, M., McNicholas, K. „Elementary language Practice with key“, Macmillan 2003
• Lektori koostatud tabelid, töölehed jm materjalid

Hindamine, nõuded õppe lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

Lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% õppetundides ja praktilistes töödes ning osalemine hindamisel. Kursuse lõpus toimub teadmiste kontroll. Lõpetamise tingimused täitnud ja kontrolltöö edukalt sooritanud õppijale väljastatakse tunnistus, teistele vähemalt 50% õppetundides osalenud õppijatele väljastatakse tõend.

Hindamismeetodit:
1. Kirjalik kontrolltöö
Hindamiskriteerium:
Kontrolltöö tuleb sooritada vähemalt 50% ulatuses - rahuldavalt (arvestatud, mitte-arvestatud). Kontrolltöös hinnatakse kõiki osaoskusi ja õppekavas väljatoodud õpiväljundeid.
2. Suuline vestlus
Hindamiskriteerium:
Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest. Õppija oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Filoloogi kõrgharidusega koolitaja, kes on läbinud inglise keele õpetaja täiendkoolituse Eestis ja Inglismaal, omab nii laste kui täiskasvanute koolitamise kogemust.
Pedagoogiline staaž: 42 aastat.