Inglise keel (40 t.) (õppekeel vene keel)

Õppekava: Inglise keel

Õppekavarühm: 0231 Keeleõppe õppekavarühm

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud baasteadmisi ja oskusi inglise keele.

Sihtrühm: mitte-eestlased

Õppe maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid;
• oskab rääkida endast, oma perest jahuvidest;
• saab aru selgest kõnestja suudab kaasa rääkida lihtsamatel teemadel;
• oskab kirjutada lühikest teadet, täita lihtsamaid ankeete.

Õppe sisu:
Grammatika:
• Asesõnad
• Arvud - hulkarvud, järgarvud
• Nimisõnad – ainsus ja mitmus
• Omadussõnad – keskvõrre ja ülivõrre
• Tegusõnad „olema“, „omama“, „tegema“
• Ajavormid:
o Lihtolevik
o Lihtminevik
o Lihttulevik
Vestlusteemad:
• Tervitused
• Endast
• Minu päev ja nädal
• Minu pere
• Minu huvid
• Aastaajad, kuud, nädalapäevad ja ilm
• Värvid, riided, välimus, kehaosad
Igale grammatilisele ja vestlusteemale on arvestatud u 2 akadeemilist tundi (kokku 30 tundi grammatikat + 10 tundi kordamine ja kokkuvõtted)

Toimumise aeg: 2023

Hind: 299 Euro