Eesti keel (40 t.) (õppekeel vene keel)

Õppekava: Eesti keel

Õppekavarühm: 0231 Keeleõppe õppekavarühm

Sihtrühm: mitte-eestlased.

Õppe maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk: suhtlemisoskuste (kuulamine, rääkimine) edasi arendamine.

Õppesisu:
1. Sissejuhatus
2. Minu minevik ja olevik
3. Minu tulevikuplaanid
4. Linnas asju ajamas
5. Poes, kohvikus ja külas
Tähtpäevade tähistamine, mida kinkida? (GR: omadussõnade võrdlusastmed).
6. Elukeskkond ja tervis
7. Vaba aeg
8. Meedia
Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades ja mõistab lühemaid tekste. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist teavet kergematest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, kataloogid, menüüd, sõiduplaanid). Oskab kirjutada lihtsat kirja ja avaldust tööle kandideerimiseks.

Grammatika: asesõna kasutamine, põhi- ja järgarvud, käänded, tegusõna, ma- ja –da infinitiiv, omadussõna ja nende võrdlusastmed.

Toimumise aeg: 2023

Hind: 299 Euro