Ettevõtluse koolitus algajatele (56 t.) (õppekeel vene keel)

Õppekava: Ettevõtluse koolitus algajatele

Õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud baasteadmisi ja oskusi ettevõtlusest, ettevõtte asutamisest ja äriplaani koostamisest ning arendanud oma õpioskusi.

Sihtrühm: mitte-eestlased

Õppe maht: 56 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
● Väärtustab ettevõtjaks olemist, meeskonnatööd ning oma teadmiste ja oskuste arendamist
● Teab väikeettevõtluseks sobivaid ettevõtlusvorme, ettevõtte asutamise etappe ja äriplaani koostamise (grupis või eraldi kui on idee) põhimõtteid
● Planeerib oma tegevusi eesmärkide saavutamiseks
● Leiab erinevatest allikatest infot ettevõtluse ja õppimisvõimaluste kohta

Õppe sisu (Kutsestandardid Väikeettevõtja, tase 5. Kehtib kuni: 04.05.2027)::
1. Ettevõtte asutamine
1.1. Ettevõtja isiksuseomadused, eneseanalüüs
1.2. Ettevõtlikkus ja algatusvõime
1.3. Ettevõtlusvormid, nende erinevused
1.4. Ettevõtte registreerimine
1.5. Ettevõtte finantseerimise võimalused
2. Äriidee planeerimine, genereerimine ja arendamine
3. Äriplaani koostamise põhimõtted, struktuur
3.1. Ettevõtte visioon, missioon, eesmärgid
3.2. Äriplaani struktuur
3.3. Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, turunduskommunikatsiooni korraldamine)
4. Finantsprognoos
4.1. Finantsjuhtimise korraldamine
4.2. Müügitegevuste korraldamine
7. Hindade kujundamine
8. Äritegevuse analüüsimine
9. Uuenduste elluviimine
9.1. Uuenduste tulemuslikkuse hindamine
11. Raamatupidamise aruandlus mikro- ja väikeettevõttes
11.1.Toodete ja teenuste omahinna arvutamine
11.2. Eelarve koostamine
11.3. Raamatupidamisaruannete kasutamine
11.4. Raamatupidamisdokumentide õigsuse tagamine
11.5. Töötasu arvestamise korraldamine
12. Oma õppimise eesmärgistamine ja planeerimine, õppimisvõimalused. Kus leida
ettevõtlusalast teavet?

Toimumise aeg: 2023

Hind: